XVI edicion sahara-Sahara Marathon. SAHARA OCCIDENTAL